Termes i Condicions de la Botiga Online

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el Lloc web https://www.grupitaca.cat/botiga (d’ara endavant, el lloc “Web”) és titularitat de ITACA CERVISIA, S.L. (en endavant ITACA CERVISIA), amb domicili social a Carrer Carrió, 31, entresol, 1a, 08242, Manresa (Barcelona) amb CIF B66201989.

CONDICIONS D’ÚS

El present document regula els termes i condicions d’utilització del lloc web i la relació comercial que sorgeixi entre ITACA CERVISIA i l’usuari (en endavant CLIENT) que realitzi una compra per via electrònica dels productes que hi apareixen.

La realització d’una comanda i la seva confirmació per part del CLIENT implica l’acceptació plena dels presents termes i condicions de venda, així com la garantia que és major de 18 anys i que té la capacitat legal necessària per a contractar.

ITACA CERVISIA es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”.

Tots els productes oferts a la botiga en línia de ITACA CERVISIA estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei de Comerç Minorista i no poden ser venuts a tercers.

TERMES I CONDICIONS DE VENDA

La utilització dels serveis prestats per ITACA CERVISIA i la compra a la botiga online del lloc web no requereix registrar-se tot i que per completar el procés de compra se li demanaran una sèrie de dades personals, tal com: Nom, cognoms, adreça electrònica, adreça d’enviament, codi postal, ciutat, país, número d’identificació fiscal i telèfon de contacte.  Aquestes dades hauran de ser veraces i exactes.

Pot consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç https://www.grupitaca.cat/privacitat/

Així mateix, ha de tenir en compte que en tot moment pot modificar les seves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 Procés de compra

A la nostra botiga online poden escollir els productes que desitgin adquirir, en el format i quantitat que vulguin, i afegir-los a la seva cistella de compra clicant el botó “Afegeix a la cistella”. Un cop feta la selecció dels productes a comprar, clicant en el “carret” podeu “Visualitzar la cistella” per continuar afegint productes al vostre carret, o bé clicant el botó “Finalitzar la compra” per iniciar el procés de pagament dels productes confirmant la “comanda amb obligació de pagament” on se us indicarà el preu total de la mateixa, incloent IVA i el cost d’enviament.

En el termini màxim de 24 hores des de la confirmació del pagament de la comanda el client rebrà la confirmació de preparació de la mateixa per correu electrònic a l’adreça e-mail facilitada.

Un cop preparada la comanda, aquest pot ser recollit a les nostres instal·lacions o lliurat a domicili mitjançant transportista. Si el CLIENT ha triat recollir ell mateix, se li notificarà mitjançant correu electrònic la data i horari de recollida. Si ha triat el servei de lliurament a domicili se li notificarà via correu electrònic la data de sortida de la comanda de les instal·lacions de ITACA CERVISIA

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si al realitzar la comanda algun d’ells no estigués disponible s’informarà com més aviat millor a el CLIENT mitjançant la forma de contacte que ens hagi estat facilitada per acordar la solució que millor s’adapti a les seves necessitats.

Facturació

Juntament amb la vostra comanda, i en compliment de l’art. 63.3 de l’RDL 1/2007, de 16 de novembre, (LGDCU) l’usuari pot sol·licitar la factura en format paper al e-mail botiga@grupitaca.cat.

Si l’usuari desitja que se li remetin les factures en format electrònic caldrà que contacti amb el servei d’atenció de l’usuari de ITACA CERVISIA per a donar el vostre consentiment exprés i on es precisarà la forma de recepció de la factura electrònica. L’usuari que hagi escollit aquesta opció podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment mitjançant un escrit dirigit a l’e-mail botiga@grupitaca.cat indicant en el mateix “revocació factura en format electrònic” i per a futures compres rebrà les factura en format paper que serà enviada per correu postal.

Preus

El preu de cada producte està degudament indicat a la seva pàgina d’informació corresponent.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l’IVA) sense tenir en compte les possibles despeses d’enviament.

Tot això es detalla i es calcula automàticament durant el procés de compra i ha de ser acceptat pel CLIENT abans de formalitzar la comanda.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels que ITACA CERVISIA ja hagi realitzat la confirmació d’enviament.

D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

 Formes de pagament

 El pagament del producte adquirit podrà realitzar-se:

Mitjançant targeta de crèdit/dèbit VISA o MASTERCARD.

El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lat automàticament.

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per ITACA CERVISIA, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d’autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa / Mastercard pel qual usuari s’autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.

A l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través de el protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

Si té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament pot contactar sense cap tipus de compromís amb nosaltres.

 Servei d’entrega a domicili

ITACA CERVISIA informarà el CLIENT mitjançant correu electrònic de la data de sortida de la comanda dels magatzems de ITACA CERVISIA En un termini d’entre 24 i 72 hores (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) des de la data de confirmació de la seva tramesa, la comanda serà lliurat a l’adreça indicada pel CLIENT.

Tots els enviaments es realitzaran mitjançant l’operador logístic més adequat en funció de si la comanda requereix, o no, transport refrigerat especialitzat per garantir que es manté la cadena de fred.

En el moment del lliurament de la comanda, el CLIENT haurà de verificar i comprovar l’estat de la mercaderia lliurada, signar l’albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

En cas d’incidència per falta de mercaderia, manca d’embalums, danys en l’embalatge o altres; el CLIENT haurà d’especificar en els albarans facilitades pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a ITACA CERVISIA en un termini màxim de 24 hores següents a ITACA CERVISIA de la comanda.

Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de ITACA CERVISIA de la comanda, serà rebutjada.

El lliurament de la comanda es considera efectuada en el moment en què aquest és posat a disposició del CLIENT i ITACA CERVISIA queda eximit de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d’aquest moment.

ITACA CERVISIA no es responsabilitza dels retards produïts per causes alienes a la seva gestió o per causes de força major.

ITACA CERVISIA no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada pel CLIENT no s’ajusti a el lloc de lliurament desitjat pel mateix.

La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat de ITACA CERVISIA, sinó de la pròpia agència de transport.

 Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament es calculen automàticament durant el procés de compra i s’especifiquen degudament abans del pagament de la comanda per comandes de l’Espanya Peninsular. Per qualsevol comanda de fora de l’Espanya Peninsular hauran de sol·licitar el càlcul específic de les despeses d’enviament al e-mail: botiga@grupitaca.cat.

 Serveis postvenda

ITACA CERVISIA no acceptarà devolucions de producte. En cas d’incidència, degudament notificada i aprovada per part de ITACA CERVISIA, s’acordarà amb el client la millor via de resolució de la mateixa.

ITACA CERVISIA no està obligat a indemnitzar l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

 Dret de desistiment

Informació i Exercici de el Dret de desistiment

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR de la compra durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos a l’art. 107.2 i 108 de l’RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU).

L’Usuari no tindrà dret a desistir sobre la base de les excepcions previstes en l’article 103 de l’RDL 1/2007, de 16 de novembre (LGDCU) i, especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitador, en els següents supòsits:

Quant als béns, el dret de desistiment no pot exercir-se en cas que:

S’hagin personalitzat.

el subministrament de bens que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

el subministrament de bens estiguin precintats i no siguin aptes per a la seva devolució per raons de salut o d’higiene o que s’hagin desprecintat després del lliurament.

S’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció de el bé o producte sol·licitat per informar ITACA CERVISIA sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, ITACA CERVISIA procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment escollit pel client per al seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor ha de comunicar a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte omplint per a això el formulari que es troba al –ANNEX I– al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de ITACA CERVISIA.

Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, ITACA CERVISIA no acceptarà devolucions per desistiment de compres de Productes.

Per utilitzar aquest sistema s’han de complir els següents requisits:

El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris, el seu embalatge i etiquetatge original. Les etiquetes identificatives han d’estar encara subjectes als seus respectius productes.

La devolució a ITACA CERVISIA s’ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels Productes en perfecte estat.

Un cop rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb l’usuari per indicar-li els detalls de la devolució.

Reemborsament del preu dels Productes a l’Usuari

En el supòsit de l’exercici de el dret de desistiment l’Usuari tindrà dret a el reemborsament del preu dels Productes retornats, sempre que els Productes retornats es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, no hagin estat usats, rentats, danyats o extraviats abans de arribar a les dependències de ITACA CERVISIA o no s’hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions de Venda.

ITACA CERVISIA comprovarà en el seu magatzem l’adequació del Producte retornat, reservant-se el dret a no fer el reemborsament en cas de detectar que el Producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s’ha realitzat d’acord amb les presents Condicions de Venda.

Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc a reemborsaments del preu i de despeses d’enviament parcials. En aquest cas, les despeses d’enviament seran a càrrec de l’usuari.

ITACA CERVISIA no es farà responsable dels costos i despeses directes ocasionats a l’Usuari per aquelles devolucions de productes en l’exercici de el dret de desistiment, per tant, l’Usuari assumirà les despeses d’enviament per devolució.

ITACA CERVISIA gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjà del mateix sistema de pagament utilitzat per l’Usuari i/o per transferència bancària per a l’adquisició dels Productes, en un termini de quaranta-vuit (48) hores des de la confirmació d’arribada al magatzem de la comanda retornada i, en qualsevol cas, en un termini no superior a el transcurs de 14 dies naturals des que l’Usuari va comunicar el seu desistiment. L’aplicació de la devolució del preu en el compte o targeta de l’usuari dependrà de la targeta i de l’entitat emissora.

Política de devolucions

Devolució de Productes defectuosos

L’Usuari tindrà dret al reemborsament del preu, de les despeses d’enviament i de les despeses d’enviament de la devolució dels Productes defectuosos o dels Productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per Usuari, de conformitat amb la legislació aplicable.

A aquests efectes i per gestionar les devolucions de forma ràpida i senzilla, haurà de contactar amb ITACA CERVISIA per correu electrònic botiga@grupitaca.cat i/o per telèfon 621273622.

ITACA CERVISIA gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjà del mateix sistema de pagament utilitzat per l’Usuari i/o per transferència bancària per a l’adquisició dels Productes, en un termini de quaranta-vuit (48) hores des de la confirmació d’arribada al magatzem de la comanda retornada i, en qualsevol cas, en un termini no superior a el transcurs de 14 dies naturals des que l’Usuari va comunicar la seva reclamació. L’aplicació de la devolució del preu en el compte o targeta de l’usuari dependrà de la targeta i de l’entitat emissora.

Garantia

En compliment de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU) els productes adquirits a través de https://triasbiscuits.com gaudeixen de la corresponent garantia, des del moment de la seva adquisició, que cobreixen els possibles defectes de fabricació del producte, tot i que en l’àmbit alimentari, la naturalesa dels productes determina els terminis que queden reduïts i determinats pel propi fabricant al indicar la data de caducitat o de consum preferent.

Responsabilitat i exoneració de responsabilitat.

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que estableix el Títol IV Capítol II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si el producte no és conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar per la substitució del producte, sense cost algun per al consumidor, que es dura a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes.

Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.

Les parts acorden sotmetre per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada d’aquest contracte, als Jutjats i Tribunals de MANRESA.

 Modificació de les condicions de venda

Queda reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el lloc web, en les polítiques, termes i condicions, incloent les presents Condicions de Venda.

El CLIENT queda subjecte als termes, condicions i polítiques en vigor en el moment de realitzar la comanda llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests que hagi de ser aplicable a qualsevol comanda realitzada anteriorment.

Nul·litat parcial

Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.

En cas de nul·litat parcial, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions de Venda.

El no exercici per part de ITACA CERVISIA de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions de Venda no s’ha d’interpretar com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de ITACA CERVISIA o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.